The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300008475
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300008475

 

Record Type: guide term
<settlements by location: topographical> (<settlements by location>, inhabited places, ... Built Environment (hierarchy name))

 

Terms:
settlements by location: topographical (preferred,C,U,English-P,D,U)
依地點位置區分之聚落:地形地貌 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
依地點區分之居地:地誌學 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
yī dì diǎn wèi zhì qū fēn zhī jù luò:dì xíng dì mào (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
yi di dian wei zhi qu fen zhi ju luo:di xing di mao (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
i ti tien wei chih ch'ü fen chih chü lo:ti hsing ti mao (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
nederzettingen naar locatie: topografisch (C,U,Dutch-P,D,U,U)
nederzetting naar locatie: topografisch (C,U,Dutch,AD,U,U)
asentamientos por localización: topografía (C,U,Spanish-P,D,U)

Facet/Hierarchy Code:  V.RD

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Built Environment (hierarchy name)
.... Built Environment (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Settlements and Landscapes (hierarchy name)
........ Settlements and Landscapes (hierarchy name) (G)
Hierarchy of inhabited places
............ inhabited places (G)
Hierarchy of <settlements by location>
................ <settlements by location> (G)
Hierarchy of <settlements by location: topographical>
.................... <settlements by location: topographical> (G)

Sources and Contributors:
依地點位置區分之聚落:地形地貌............  [AS-Academia Sinica Preferred]
.............................  AS-Academia Sinica data (2014-)
依地點區分之居地:地誌學............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
asentamientos por localización: topografía............  [CDBP-SNPC Preferred]
.......................................................................  TAA database (2000-)
i ti tien wei chih ch'ü fen chih chü lo:ti hsing ti mao............  [AS-Academia Sinica]
.........................................................................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
nederzettingen naar locatie: topografisch............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
....................................................................  AAT-Ned (1994-)
nederzetting naar locatie: topografisch............  [RKD, AAT-Ned]
.................................................................  AAT-Ned (1994-)
yi di dian wei zhi qu fen zhi ju luo:di xing di mao............  [AS-Academia Sinica]
...................................................................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
yī dì diǎn wèi zhì qū fēn zhī jù luò:dì xíng dì mào............  [AS-Academia Sinica]
...................................................................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, CDBP-SNPC, RKD, AAT-Ned, VP]

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust