The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300264324
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300264324

 

Record Type: concept
Pentacostalism (Christianity, Abrahamic religions, ... Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: A Christian renewal movement that emphasizes the descent of the Holy Spirit on the apostles at the first Christian Pentecost. The modern Pentecostal movement arose in the United States in 1901 with Charles Parham who linked baptism with speaking in tongues. The reappearance of prophecy and healing are also part of Pentacostalism. Pentecostal churches are characterized by their various forms of participatory and informal worship and by their literal interpretation of the Bible. The movement probably appeals to impoverished and less-educated people in part because there is a general emphasis on spiritual experience rather than intellectual reflection. Missionary work is typically a high priority but the formation of a representative body of Pentecostals is usually opposed just as is the ecumenical movement. Since the 1960s Pentacostalism has appeared within the Roman Catholic, Protestant, and Greek Orthodox churches.
 
Terms:
Pentacostalism (preferred,C,U,English-P,D,U,N)
Pentacostal (C,U,English,AD,U,N)
五旬節派 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
五旬節主義 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
wǔ xún jié pài (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
wu xun jie pai (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
wu hsün chieh p'ai (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
pinksterbeweging (C,U,Dutch-P,D,U,U)
pentecostalismo (C,U,Spanish-P,D,U,N)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <religions and religious concepts>
........ <religions and religious concepts> (G)
Hierarchy of religions (belief systems, cultures)
............ religions (belief systems, cultures) (G)
Hierarchy of Abrahamic religions
................ Abrahamic religions (G)
Hierarchy of Christianity
.................... Christianity (G)
Hierarchy of Pentacostalism
........................ Pentacostalism (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 基督教復興運動,強調聖靈會在第一個基督五旬節時降臨在聖職者身上。現代的五旬節運動始於西元1901年,美國的巴罕(Charles Parham)將受洗與說方言連結在一起。預言及治療的重現也是五旬節主義的一部分。五旬節教會的特徵為其多樣的集體與非正式崇拜方式、以及對聖經的字義性詮釋法。五旬節運動一般來說較重視屬靈的體驗,而非理性的反省,因此或許較吸引窮人及教育程度較低的人。傳教工作通常獲高度重視,但反對成立五旬節代表團體,因為他們認為這是一個教會合一運動。自西元1960年代以來,五旬節主義已出現在羅馬天主教、新教,以及希臘正教的教會中。 
Dutch ..... Een christelijke vernieuwingsbeweging die de nadruk legt op de afdaling van de Heilige Geest op de apostelen tijdens de eerste christelijke pinksterdag. De moderne pinksterbeweging ontstond in 1901 in de Verenigde Staten toen Charles Parham een verband legde tussen de doop en het spreken in tongen. Ook de terugkeer van profetie en gebedsgenezing is een onderdeel van de pinksterbeweging. Pinksterkerken kenmerken zich door de uiteenlopende vormen van participatie en informaliteit in de eredienst en door hun letterlijke uitleg van de Bijbel. De beweging spreekt armen en laagopgeleiden waarschijnlijk deels aan omdat er in het algemeen meer nadruk wordt gelegd op spirituele beleving dan op intellectuele reflectie. Zendingswerk heeft gewoonlijk een hoge prioriteit maar de vorming van een vertegenwoordigend lichaam van pinkstergemeenten stuit op veel weerstand, evenals de oecumenische beweging. Sinds de jaren 60 van de 20ste eeuw is de pinksterbeweging ook opgedoken binnen de rooms-katholieke, de protestantse en de Grieks-orthodoxe kerk. 
Spanish ..... Un movimiento cristiano de renovación que da énfasis al descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles en el primer Pentecostés cristiano. El movimiento moderno Pentecostal surgió en los Estados Unidos en 1901 con Charles Parham que relacionó el bautismo con la facultad de hablar en otros idiomas. La reaparición de la profecía y de la sanación también son parte del Pentacostalismo. Las iglesias Pentecostales se caracterizan por sus varias formas de culto participativo e informal y por su interpretación literal de la Biblia. El movimiento probablemente atrae a los pobres y menos educados en parte porque hay un énfasis general en la experiencia espiritual en lugar de la reflexión intelectual. El trabajo misionero es típicamente una alta prioridad, pero la formación de un cuerpo representativo de Pentecostales es normalmente rechazado así como lo es el movimiento ecuménico. Desde la década de 1960 el Pentacostalismo ha aparecido dentro de la iglesia católica romana, protestante, y las iglesias Ortodoxas griegas. 

Sources and Contributors:
五旬節派............  [AS-Academia Sinica Preferred]
...........  智慧藏百科全書網 November 14, 2014
五旬節主義............  [AS-Academia Sinica]
..............  AS-Academia Sinica data (2014-)
Pentacostal............  [VP]
.......................  American Heritage Dictionary (1982) 918
.......................  Bowker, Oxford Dictionary of World Religions (1997) 744
Pentacostalism............  [VP Preferred]
.............................  Bowker, Oxford Dictionary of World Religions (1997) 744
.............................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.............................  Goring, ed., Larousse Dictionary of Beliefs and Religions (1994) 399
pentecostalismo............  [CDBP-SNPC Preferred, VP]
.............................  Enciclopedia Encarta de Lujo. Bibioteca de Consulta 2003 (2003)
.............................  TAA database (2000-)
pinksterbeweging............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.............................  AAT-Ned (1994-)
.............................  Van Dale Engels-Nederlands (1989)
.............................  Van Dale Groot Woordenboek (1998)
wu hsün chieh p'ai............  [AS-Academia Sinica]
...................................  AS-Academia Sinica data (2014-)
wu xun jie pai............  [AS-Academia Sinica]
.............................  AS-Academia Sinica data (2014-)
wǔ xún jié pài............  [AS-Academia Sinica]
.............................  AS-Academia Sinica data (2014-)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, CDBP-SNPC, RKD, AAT-Ned, VP]
............  Van Dale Groot Woordenboek (1998)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Bowker, Oxford Dictionary of World Religions (1997) 744
.......... Goring, ed., Larousse Dictionary of Beliefs and Religions (1994) 399
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... AS-Academia Sinica data (2014-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Van Dale Engels-Nederlands (1989)
.......... Van Dale Groot Woordenboek (1998)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust