The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300263306
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300263306

 

Record Type: concept
Universalism (Protestantism, Christianity, ... Associated Concepts (hierarchy name))

 

Note: Specifically the liberal Protestant denomination active in the United States and Canada, starting first as an organized movement in the 18th century and achieving denominational status in the 19th century. Its basic and defining belief was in the salvation of all souls, rejecting the Calvinist doctrine of the election of a few and the damnation of many. Other principles included the freedom of individual interpretation, tolerance of diversity, and the inherent worth and dignity of all human beings. In 1961 it merged with "Unitarianism" to form a new denomination "Unitarian Universalism." Use also generally for the doctrine of universal salvation that has appeared at various times in Christian history, starting with the writings of Origen in the third century.
 
Terms:
Universalism (preferred,C,U,English-P,D,U,N)
Universalist (C,U,English,AD,U,N)
普救論 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
pǔ jiù lùn (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
pu jiu lun (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
p'u chiu lun (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
universalisme (C,U,Dutch-P,D,U,U)
universalismo (C,U,Spanish-P,D,U,N)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Associated Concepts Facet
Associated Concepts Facet
Hierarchy of Associated Concepts (hierarchy name)
.... Associated Concepts (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <religions and religious concepts>
........ <religions and religious concepts> (G)
Hierarchy of religions (belief systems, cultures)
............ religions (belief systems, cultures) (G)
Hierarchy of Abrahamic religions
................ Abrahamic religions (G)
Hierarchy of Christianity
.................... Christianity (G)
Hierarchy of Protestantism
........................ Protestantism (G)
Hierarchy of Universalism
............................ Universalism (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 特指活躍於美加的一支自由派新教派別,於十八世紀始於一個組織運動,十九世紀成為獨立派別。其基本信仰為拯救所有靈魂,不相信只有少數人獲選而多數人會下地獄的達爾文說法。其他信條包括個人詮釋自由、對多樣化的寬容,及全人類皆有與生俱來的價值及尊嚴。西元1961年與「一位論(Unitarianism)」合併成為一支新的派別,稱作「一位普救會(Unitarian Universalism)」。亦泛指多次出現在基督教歷史中的普世救贖觀念,最早見於西元三世紀奧利金(Origen)的書面論述中。 
Dutch ..... In het bijzonder te gebruiken voor de vrijzinnig protestantse beweging in de Verenigde Staten en Canada, die in de 18de eeuw voor het eerst als georganiseerde beweging van zich deed spreken en een confessionele status verkreeg in de 19de eeuw. Haar belangrijkste beginsel is het geloof in de redding van alle zielen, waarmee ze de calvinistische leer van de uitverkiezing van enkelen en de verdoemenis van velen afwijzen. Andere beginselen zijn onder meer de vrijheid van individuele interpretatie, tolerantie tegenover diversiteit en de onvervreemdbare waarde en waardigheid van iedere mens.In 1961 fuseerde deze beweging met de unitaristische beweging, waardoor het ‘unitaristisch universalisme’ ontstond. Ook in het algemeen te gebruiken voor de leer van de universele redding die op verschillende momenten in de christelijke geschiedenis terugkomt, te beginnen met de geschriften van Origen in de 3de eeuw. 
Spanish ..... Úsese especificamente para la religión protestante liberal activa en los estados Unidos y Canadá, comenzando primero como movimiento organizado en el siglo XVIII y logrando estado de religión en el siglo XIX. Es básicamente una creencia definida en que la salvación de todas las almas, rechazando la doctrina Calvinista de la elección de unos pocos y la condenación de muchos. Otros principios incluyen la libertad de la interpretación individual, tolerancia de la diversidad, y el valor inherente y 

Related concepts:
basis of ....  Unitarian Universalism
..............  (religions (belief systems, cultures), <religions and religious concepts>, Associated Concepts (hierarchy name)) [300263304]
distinguished from ....  Unitarianism
..................................  (Protestantism, Christianity, ... Associated Concepts (hierarchy name)) [300263305]

Sources and Contributors:
普救論............  [AS-Academia Sinica Preferred]
...........  國家教育研究院-雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網 28 July, 2014 September 12, 2014
pǔ jiù lùn............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
p'u chiu lun............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
pu jiu lun............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
Universalism............  [VP Preferred]
.......................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) "Universalism" Accessed 11/21/99
.......................  New Catholic Encyclopedia (1967-1979) Vol. 14, 452, In text of entry "Universalists."
.......................  Robinson, Unitarians and the Universalists (1985) 62
universalisme............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
..........................  AAT-Ned (1994-)
..........................  Van Dale Engels-Nederlands (1989)
..........................  Van Dale groot woordenboek (1999)
universalismo............  [CDBP-SNPC Preferred, VP]
..........................  Diccionario Espasa. Religiones y creencias (1997) 826
..........................  TAA database (2000-)
Universalist............  [VP]
.......................  Robinson, Unitarians and the Universalists (1985) 61
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, CDBP-SNPC, RKD, AAT-Ned, VP]
............  Van Dale Engels-Nederlands (1989)
............  Van Dale groot woordenboek (1999)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Robinson, Unitarians and the Universalists (1985)
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... AS-Academia Sinica data (2014-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Van Dale Engels-Nederlands (1989)
.......... Van Dale groot woordenboek (1999)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust