The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples) Representative Images:    1

ID: 300265128
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300265128

 

Record Type: concept
Qur'ans (religious texts, <documents by function>, ... Visual and Verbal Communication (hierarchy name))

 

Note: Refers to the sacred scriptures of Islam, believed by Muslims to be the word of Allah and revealed to the prophet Muhammad between 610-632 CE by the angel Gabriel. The text may be embellished with geometric and vegetal decorations, but the traditional prohibition against representing living creatures is applied with particular force to texts of the Koran. Paintings illustrating narrative passages of the Koran never appear in manuscripts of the Koran itself, although they do appear in manuscripts of texts inspired by its themes. A definitive text of the Koran is believed to have been established within 30 years of Muhammad's death; it has remained unchanged since. The Koran comprises 114 chapters, or suras, which are roughly arranged by decreasing order of length, and primarily written in the voice of God. The text is poetry rather than prose, and as such is less concerned with narrative flow. In general, the early suras focus on summoning worshipers, appeals to worship one God, social justice, and stories of unbelieving peoples. The later suras contain social material and prescriptions concerning marriage, the family, ethical matters, and the Muslim community. The Koran has been the main source of Islamic legislation on issues ranging from divorce, times of worship, fasting, and warfare. It is frequently recited or chanted for devotional and liturgical purposes.
 
Terms:
Qur'ans (preferred,C,U,English-P,D,U,PN)
qur’an (C,U,English,AD,SN)
Qur'an (C,U,LC,English,AD,U,SN)
koran (C,U,English,UF,U,SN)
Qur'āns (C,U,English,UF,U,N)
Qur'ān (C,U,English,UF,U,N)
Korans (C,U,English,UF,U,PN)
Korans (Dutch-P,D,U,U)
Koran (C,U,English,UF,U,SN)
Koran (German-P,D,SN)
Koran (Dutch,AD,U,U)
Qurans (C,U,English,UF,U,N)
Quran (C,U,English,UF,U,N)
Korán (C,U,English,UF,U,N)
Core (religious text) (C,U,English,UF,U,N)
Currawn (C,U,English,UF,U,N)
Coran (C,U,English,UF,U,N)
Kuran (C,U,English,UF,U,N)
Kurán (C,U,English,UF,U,N)
Alkaron (C,U,English,UF,U,N)
Alkaroun (C,U,English,UF,U,N)
Al-Coran (C,U,English,UF,U,N)
Alchoran (C,U,English,UF,U,N)
al-Qur'an (C,U,English,UF,U,N)
قرآن (C,U,Arabic ,UF,U,U)
可蘭經 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
古蘭經 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
kě lán jīng (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
ke lan jing (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
k'o lan ching (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
coran (C,U,French-P,AD,U,MSN)
Alcoran (C,U,French,UF,U,N)
קוראן (C,U,Hebrew,D,U,U)
Каран (C,U,undetermined,UF,U,U)
Коран (C,U,undetermined,UF,U,U)
Κοράνιο (C,U,undetermined,UF,U,U)
Ku-lan ching (C,U,undetermined,UF,U,U)
القرآن الكريم (C,U,Arabic -P,D,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  V.VW

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Visual and Verbal Communication (hierarchy name)
.... Visual and Verbal Communication (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Information Forms (hierarchy name)
........ Information Forms (hierarchy name) (G)
Hierarchy of information forms (objects)
............ information forms (objects) (G)
Hierarchy of document genres
................ document genres (G)
Hierarchy of <documents by function>
.................... <documents by function> (G)
Hierarchy of religious texts
........................ religious texts (G)
Hierarchy of Qur'ans
............................ Qur'ans (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 指伊斯蘭教的聖經,穆斯林相信為阿拉的旨意,由穆罕默德於西元610至632年之間受到天使加百列的啟示後完成。經文或許充滿了對幾何圖案與植物的美化,但對於生物的描寫在可蘭經文內仍有一定的傳統限制。對於描述可蘭經文的繪圖雖曾出現於受經文啟發的文本中,卻從未實際出現於可蘭經內。可蘭經的明確經文相信是在穆罕默德死後的30年內完成;而後不變至今。可蘭經共有114章,或稱"sura",大致上是依據章節的長短作排序,由多至少,且主要以神的話語為根本。經文多為詩歌更甚於散文,較不注重連貫的敘述。一般而言,經文的前半部著重於呼召崇拜者、訴諸只崇拜一位神、社會公義、以及非阿拉信徒的故事。後半部則含有社會教材及有關婚姻、家庭、道德倫理及穆斯林社區的指示。可蘭經是伊斯蘭教對於諸如離婚、崇拜時間、禁食及戰爭的主要律法資源。經常在奉獻或禮拜儀式中背誦或吟唱。 
Dutch ..... Verwijst naar de heilige geschriften van de islam, die volgens de moslims het woord van Allah vertegenwoordigen en tussen 610-632 n. Chr. door de aartsengel Gabriël aan de profeet Mohammed zouden zijn onthuld. De teksten zijn soms verfraaid met geometrische decoraties en plantenmotieven, maar het traditionele verbod op het afbeelden van levende wezens wordt bijzonder strikt gehandhaafd bij Koranteksten. Schilderijen met afbeeldingen van verhalen uit de Koran verschijnen nooit in de Koran zelf, maar soms wel in manuscripten met teksten die op thema's uit de Koran zijn geïnspireerd. De definitieve tekst van de Koran zou reeds binnen 30 jaar na de dood van Mohammed zijn vastgelegd, en is sindsdien onveranderd gebleven. De Koran bestaat uit 114 hoofdstukken of soera's, die ongeveer zijn gerangschikt op aflopende volgorde van lengte, en die hoofdzakelijk in de stem van God zijn geschreven. De tekst heeft meer een poëtisch dan een prozaïsch karakter, waardoor het verhalende element een ondergeschikte rol speelt. In het algemeen richten de vroege soera's zich op het oproepen van de gelovigen, met thema's als het aanbidden van slechts één God, sociale rechtvaardigheid en verhalen van ongelovigen. De latere soera's bevatten meer maatschappelijk getinte elementen en voorschriften omtrent het huwelijk, het gezin, ethische kwesties en de moslimgemeenschap. De Koran fungeert als belangrijkste bron voor de islamitische wetgeving met betrekking tot zaken als echtscheiding, gebedstijden, vasten en oorlogsvoering. Er wordt vaak uit voorgedragen en gezongen voor godsdienstige of liturgische doeleinden. 
German ..... Bezieht sich auf die heiligen Schriften des Islam, die von den Muslimen als das Wort Allahs angesehen und dem Propheten Mohamed zwischen 610 und 632 nach Christus durch den Engel Gabriel offenbart wurden. Der Text kann mit geometrischen und pflanzlichen Verzierungen verschönert zu werden, aber das traditionelle Verbot, lebende Wesen darzustellen, gilt für Korantexte mit besonderem Nachdruck. Bildnisse, die erzählende Passagen des Korans illustrieren, erscheinen nie in Handschriften des Korans selbst, wohl aber in Handschriften von Texten, die von seinen Themen inspiriert sind. Es wird angenommen, dass ein endgültiger Text des Korans innerhalb von 30 Jahren nach Mohameds Tod erstellt wurde, er ist seitdem unverändert geblieben. Der Koran besteht aus 114 Kapiteln, oder Suren, die grob nach abnehmender Länge geordnet und hauptsächlich in der Stimme Gottes geschrieben ist. Der Text ist eher Poesie als Prosa und achtet daher weniger auf den Erzählfluss. Im Allgemeinen konzentrieren sich die frühen Suren auf die Anrufung der Gläubigen, rufen zur Verehrung des einen Gottes und zu sozialer Gerechtigkeit auf und schildern Geschichten von ungläubigen Völkern. Die späteren Suren enthalten soziale Themen und Vorschriften über Ehe, Familie, ethische Fragen und die muslimische Gemeinschaft. Der Koran ist die Hauptquelle der islamischen Gesetzgebung zu Themen wie Scheidung, Gebetszeiten, Fasten und Kriegführung. Er wird häufig zur Anbetung und liturgischen Zwecken rezitiert oder gesungen. 

Related concepts:
reflect/produced by ....  Islam
....................................  (Abrahamic religions, religions (belief systems, cultures), ... Associated Concepts (hierarchy name)) [300073715]

Sources and Contributors:
קוראן............  [IMJ, VP]
..............  Israel Museum Jerusalem contribution (n.d.)
..............  Library of Congress Authorities online (2002-)
قرآن............  [VP]
...........  Library of Congress Authorities online (2002-)
Каран............  [VP]
..............  Library of Congress Authorities online (2002-)
Коран............  [VP]
..............  Library of Congress Authorities online (2002-)
Κοράνιο............  [VP]
.................  Library of Congress Authorities online (2002-)
可蘭經............  [AS-Academia Sinica Preferred]
...........  大英百科全書線上繁體中文版 December 26, 2014
...........  智慧藏百科全書網 January 16, 2015
...........  朗文當代大辭典 966
...........  牛津當代大辭典 1010
古蘭經............  [AS-Academia Sinica]
...........  國家教育研究院-雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網 January 16, 2015
القرآن الكريم............  [RCU Preferred, VP]
..........................  RCU: Royal Commission for Al-Ula
Alchoran............  [VP]
.................  Oxford English Dictionary Online (2002-) "Alcoran;" accessed 4 January 2007
Alcoran............  [VP]
.................  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 4 January 2007
.................  Picart and Faliu, Cérémonies et coutumes religieuses (1988)
Al-Coran............  [VP]
.................  Oxford English Dictionary Online (2002-) "Alcoran;" accessed 4 January 2007
Alkaron............  [VP]
.................  Oxford English Dictionary Online (2002-) "Alcoran;" accessed 4 January 2007
Alkaroun............  [VP]
.................  Oxford English Dictionary Online (2002-) "Alcoran;" accessed 4 January 2007
al-Qur'an............  [VP]
....................  al-Tabari, al-Qur'an (1987) title
Coran............  [VP]
..............  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 15 December 2004
coran............  [AASLH, CHIN / RCIP]
..............  AASLH data (2016-)
..............  CHIN / RCIP translation (2016-)
..............  Nomenclature database (2018-) http://nomenclature.info/nom/13241; scheme: Nomenclature-Objects
..............  Nomenclature for Museum Cataloging / Nomenclature pour le catalogage translation project (2016-) 13241
Core (religious text)............  [VP]
......................................  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 15 December 2004
Currawn............  [VP]
.................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
ke lan jing............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
kě lán jīng............  [AS-Academia Sinica]
.......................  AS-Academia Sinica data (2014-)
k'o lan ching............  [AS-Academia Sinica]
..........................  AS-Academia Sinica data (2014-)
Koran............  [IfM-SMB-PK Preferred, RKD, AAT-Ned, VP]
..............  AAT-Ned (1994-)
..............  AATA database (2002-)
..............  Britannica Student Encyclopedia Online (2002-) accessed 23 May 2005
..............  Duden [online] (2011-) https://www.duden.de/node/82942/revision/599946
..............  GND - Gemeinsame Normdatei https://d-nb.info/gnd/4032444-8
..............  Goring, ed., Larousse Dictionary of Beliefs and Religions (1994) 288
..............  Grove Art Online (2003-2008) accessed 4 June 2005
..............  Grove Art Online (2008-)
..............  Johnston, Newsweek Vows to Curb Anonymity, New York Times (2005) accessed 23 May 2005
..............  Kurtz, Media vs. Military, Washington Post online (2005) accessed 6 June 2005
..............  Meyers Großes Konversations-Lexikon (1905-1909) [online] www.woerterbuchnetz.de/Meyers/Korân
..............  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 15 December 2004
..............  Random House Dictionary of the English Language (1987)
..............  Van Dale Ne-En (1991)
..............  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
..............  Webster's Third New International Dictionary (1986)
Korán............  [VP]
..............  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 15 December 2004
koran............  [AASLH Preferred, CHIN / RCIP Preferred]
..............  AASLH data (2016-)
..............  CHIN / RCIP translation (2016-)
..............  Nomenclature database (2018-) http://nomenclature.info/nom/13241; scheme: Nomenclature-Objects
..............  Nomenclature for Museum Cataloging / Nomenclature pour le catalogage translation project (2016-) 13241
Korans............  [GCI Preferred, RKD, AAT-Ned Preferred, VP]
.................  AAT-Ned (1994-)
.................  AATA database (2002-) 125369 checked 26 January 2012
.................  Grove Art Online (2008-)
.................  J. Paul Getty Museum, collections online (2000-)
.................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
.................  Random House Dictionary of the English Language (1987)
.................  Van Dale Ne-En (1991)
.................  Van Dale Online Woordenboek (2014-)
Ku-lan ching............  [VP]
.......................  Library of Congress Authorities online (2002-)
Kuran............  [VP]
..............  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 15 December 2004
Kurán............  [VP]
..............  Oxford English Dictionary Online (2002-) accessed 15 December 2004
Qur'ān............  [VP]
.................  Bowker, Oxford Dictionary of World Religions (1997) 786
.................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) accessed 23 May 2005
Quran............  [VP]
..............  Goring, ed., Larousse Dictionary of Beliefs and Religions (1994) 424
..............  Reuters, Newsweek changes sourcing policy, CNN (2005) accessed 6 June 2005
Qur'an............  [VP]
.................  Grove Art Online (2008-)
.................  Library of Congress Authorities online (2002-) n 79046204
qur’an............  [IMJ Preferred]
.................  Israel Museum Jerusalem contribution (n.d.)
Qur'āns............  [VP]
.................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
.................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
Qurans............  [VP]
.................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
Qur'ans............  [VP Preferred]
.................  Grove Art Online (2008-)
.................  Metropolitan Museum of Art [online] (2001-)
.................  Oxford English Dictionary Online (2002-)
 
Subject: .....  [AASLH, AS-Academia Sinica, CHIN / RCIP, GCI, IfM-SMB-PK, IMJ, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AASLH data (2016-)
............  AATA database (2002-) 125369 checked 26 January 2012
............  Bowker, Oxford Dictionary of World Religions (1997) 786
............  CHIN / RCIP translation (2016-)
............  Goring, ed., Larousse Dictionary of Beliefs and Religions (1994) 484
............  Israel Museum Jerusalem contribution (n.d.)
............  Nomenclature database (2018-) http://nomenclature.info/nom/13241; scheme: Nomenclature-Objects
............  Nomenclature for Museum Cataloging / Nomenclature pour le catalogage translation project (2016-)
............  Picart and Faliu, Cérémonies et coutumes religieuses (1988)
............  Van Dale Ne-En (1991)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Bowker, Oxford Dictionary of World Religions (1997) 786
.......... Goring, ed., Larousse Dictionary of Beliefs and Religions (1994) 484
.......... Grove Art Online (2003-2008) Déroche, F., "Koran," accessed 4 June 2004
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... AS-Academia Sinica data (2014-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned, VP]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... AATA database (2002-)
.......... Grove Art Online (2008-)
.......... Oxford English Dictionary Online (2002-)
.......... Random House Dictionary of the English Language (1987)
.......... Van Dale Ne-En (1991)
.......... Van Dale Online Woordenboek (2014-)
German .......... [IfM-SMB-PK]
.......... IfM Berlin

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust