The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300018356
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300018356

 

Record Type: concept
Shang (Chinese dynastic styles and periods, Chinese (culture or style), ... Styles and Periods (hierarchy name))

 

Note: Refers to the culture, style, and period of the first Chinese dynasty of which we have certain knowledge, both archaeological and historical. The Shang ruled from ca. 1600 BCE to ca. 1050 BCE and their culture was centered on the Yellow River plain although their power extended at times over modern northern Henan province and parts of modern Shandong, Shanxi, and Shaanxi provinces. This period is notable for its advances in bronzeworking and other technologies, all of which led to a higher level of civilization. The Shang had large armies with a wide variety of weapons and armor. Bronze was also used for ritual objects such as bells and stands. Decoration on Shang bronzes was highly schematic with the 'taotie' animal mask a preferred motif. Shang religion and ancestor worship featured the use of so-called oracle bones (jiagu), inscribed animal bones and tortoise shells. Nearly 100,000 oracle bones have been uncovered since scholars recognized their significance. Oracle bones are the oldest form of Chinese historiography, establishing a list of kings in agreement with later written histories. The Shang writing system was quite sophisticated; some Shang characters are still in use today. Shang pottery came in a variety of colors and was wheelmade or coiled, often featuring impressed patterns. The earliest known Chinese glazes were made in the Shang period. Marble and limestone sculptures of both real and mythical creatures have been found. Shang urban settlements have shown that the basic forms of Chinese architecture already existed; noteworthy settlements include those at Erlitou, Zhengzhou, and Yin (at modern Anyang), all of which served as the capital at different times. The late Shang rulers were hedonistic builders of luxurious palaces. The Zhou, a more warlike people who effectively used the chariot, succeeded the Shang.
 
Terms:
Shang (preferred,C,U,English-P,D,U,A)
Shang (Dutch-P,D,U,U)
Shang (Spanish-P,D,U,U)
Shang-Yin (C,U,English,UF,U,U)
Yin (culture, style, period) (C,U,English,UF,U,U)
(C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
shāng (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
shang (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles),UF,U,U)
shang (Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  F.FL

Hierarchical Position:

Hierarchy of Styles and Periods Facet
Styles and Periods Facet
Hierarchy of Styles and Periods (hierarchy name)
.... Styles and Periods (hierarchy name) (G)
Hierarchy of <styles, periods, and cultures by region>
........ <styles, periods, and cultures by region> (G)
Hierarchy of Asian
............ Asian (G)
Hierarchy of East Asian
................ East Asian (G)
Hierarchy of Chinese (culture or style)
.................... Chinese (culture or style) (G)
Hierarchy of Chinese dynastic styles and periods
........................ Chinese dynastic styles and periods (G)
Hierarchy of Shang
............................ Shang (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 第一個經考古及歷史證實的中國朝代,介於西元前約一千六百年至西元前約一○五○年之間。商朝文化以黃河平原為中心,但其勢力隨時間推移而擴展至今日的河南省北方,以及山東、山西、陝西省部分地區。本時期最著名的是青銅製作及其他科技的進展,並因此造就了更高水準的文明。商朝有大批軍隊,配備各式兵器、盔甲。青銅用於製作諸如鐘、禁(註:承酒尊的器座)等禮器。商代青銅器圖案十分豐富,以「饕餮」動物面具為基調的圖案最常見。商在宗教及祭祀祖先時會用到所謂的「甲骨」(刻有文字的獸骨及龜殼)。自從學者認定甲骨的重要性之後,至今已挖掘出近十萬片甲骨。甲骨是最古老的中國史料記載,史學家由甲骨文與之後的史料相對照,建立帝王列表。商代的書寫系統已經十分成熟,有些字甚至延用至今。商代的陶器有各種顏色,有些為輪製,有些則使用泥條盤築法,陶器上常壓印花紋。目前所知最早的中國釉料出現於商朝。此時期還有大理石及石灰石雕刻的真實與神話動物。由商代的都市可看出,當時已具中國建築的基本形式,值得注意的聚落包括二里頭、鄭州、殷(今安陽境內)等,這些地點在不同時期均曾為首都。商代晚期的統治者均熱衷於建立奢華的宮殿。尚武的周民族,藉著擅長駕馭戰車的優勢打敗商代王朝,建立了周朝。 
Dutch ..... Verwijst naar de eerste Chinese dynastie waarover we een zekere kennis bezitten, zowel op archeologisch als op historisch gebied. De Shang-dynastie heerste van circa 1600 v. Chr. tot circa 1050 v. Chr. Het centrum van hun cultuur bevond zich op de hoogvlakte van de Gele Rivier, hoewel hun macht zich in bepaalde perioden uitstrekte tot het noorden van de huidige provincie Henan en tot delen van de huidige provincies Shandong, Shanxi en Shaanxi. Deze periode staat bekend om de vooruitgang op het gebied van de bronsbewerking en andere technieken, die de beschaving op een hoger peil brachten. De Shang-dynastie beschikte over omvangrijke legers met een grote verscheidenheid aan wapens en wapenrusting. Brons werd ook gebruikt voor rituele voorwerpen, zoals klokken en standaarden. De bronzen voorwerpen uit de Shang-dynastie werden voorzien van een uiterst schetsmatige decoratie, waarin het 'taotie'-dierenmasker een veelvoorkomend motief was. De godsdienst en voorouderverering in de Shang-periode kende het gebruik van zogeheten orakelbenen (jiagu), dierenbeenderen en schildpadschilden met inscripties. Er zijn bijna 100.000 orakelbenen gevonden sinds onderzoekers de betekenis van dit verschijnsel hebben ingezien. Orakelbenen zijn de oudste vorm van Chinese geschiedschrijving. Uit de inscripties is een lijst met koningen afgeleid die overeenstemt met latere schriftelijke historische bronnen. De Shang-dynastie kende een redelijk verfijnd schrift; sommige karakters worden nog steeds gebruikt. Het aardewerk van de Shang-dynastie was veelkleurig en werd vervaardigd met een draaischijf of opgebouwd uit rollen. Het aardewerk werd vaak voorzien van opgedrukte patronen. De oudst bekende Chinese glazuren werden gemaakt in de Shang-periode. Er zijn marmeren en kalkstenen beeldhouwwerken van bestaande en mythische dieren gevonden. De stedelijke nederzettingen uit de Shang-periode tonen aan dat de basisvormen van de Chinese architectuur al werden gebruikt; belangrijke nederzettingen zijn Erlitou, Zhengzhou en Yin (nabij het huidige Anyang), die allemaal op verschillende momenten als hoofdstad hebben gefungeerd. De latere Shang-vorsten waren hedonisten die weelderige paleizen lieten bouwen. De Shang-dynastie werd opgevolgd door de Zhou-dynastie, die oorlogszuchtiger was en effectief gebruik maakte van de strijdwagen. 
Spanish ..... Se refiere a la primera dinastía china de la cual tenemos cierto conocimiento, arqueológico e histórico. El Shang gobernó de ca. 1600 a.C. ca 1050 a.C y su cultura fue centrada en el llano amarillo del río aunque se extendió ocasionalmente la provincia de Henan y las partes norteñas de las provincias modernas de Shandong, de Shanxi, y de Shaanxi. Este período es notable para sus avances en las tecnologías de bronce y otras, que condujeron a un de alto nivel de la civilización. El Shang tenía ejércitos grandes con una variedad amplia de armas y de armadura. El bronce también fue utilizado para los objetos rituales tales como campanas. La decoración en los bronces de Shang era altamente esquemática como las máscaras animales del "taotie” un adorno preferido. La religión de Shang y la adoración de antepasado ofrecieron el uso de los huesos supuestos del oráculo. El sistema de la escritura de Shang era absolutamente sofisticado; algunos caracteres de Shang siguen funcionando hoy. La cerámica de Shang vino en una variedad de colores, a menudo ofreciendo patrones. Los esmaltes chinos fueron hechos en el período de Shang. Los establecimientos urbanos de Shang han demostrado que existieron las formas básicas de arquitectura china ya; los establecimientos significativos incluyen ésos en Erlitou, Zhengzhou, y Yin (en Anyang moderno). Los últimos de Shang eran constructores de palacios lujosos. 

Sources and Contributors:
商............  [AS-Academia Sinica Preferred]
........  人類學緒論 p. 196
........  故宮後設資料需求規格書 p. 38
Shang............  [CDBP-SNPC Preferred, GCI Preferred, RKD, AAT-Ned Preferred, VP Preferred]
..............  AAT-Ned (1994-)
..............  AATA database (2002-) 128715 checked 26 January 2012
..............  Abbate, Chinese Art (1972) 8
..............  Aguirre, Los primeros americanos y sus descendientes (1988) 471
..............  Avery Index (1963-) (source AAT) - subhead.
..............  Chang, Archaeology of Ancient China (1963) 341
..............  Clunas, Art in China (1997) 17
..............  Grove Dictionary of Art online (1999-2002) accessed 7 Apr 2004
..............  Kunstschatten uit China (1982)
..............  Lee, History of Far Eastern Art (1982) 11
..............  Rawson, Ancient China (1980) IND
..............  Sickman and Soper, Art and Architecture of China (1971) 28
..............  Sullivan, Arts of China (1973) 10
..............  Tregear, El Arte Chino (1991) 9
shang............  [AS-Academia Sinica]
..............  TELDAP database (2009-)
shāng............  [AS-Academia Sinica]
..............  TELDAP database (2009-)
Shang-Yin............  [VP]
....................  Beurdeley, Connoisseur's Guide to Chinese Ceramics (1974) TABC
....................  Honey, Ceramic Art of China (1954) 226
....................  Prodan, Chinese Art (1958) 39
Yin (culture, style, period)............  [VP]
...............................................  Miyagawa, Chinese Painting (1983) 211
...............................................  Rawson, Ancient China (1980) IND
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, CDBP-SNPC, GCI, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AATA database (2002-) 128715 checked 26 January 2012
............  CDMARC Subjects: LCSH (1988-) Shang dynasty; China--History--Shang dynasty
............  Kunstschatten uit China (1982)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Abbate, Chinese Art (1972) 8
.......... Grove Dictionary of Art online (1999-2002) accessed 7 Apr 2004
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... TELDAP database (2009-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Kunstschatten uit China (1982)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust