Plowing (Geng) / Zhu Gui and Mei Yufeng after Jiao Bingzhen

Zhu Gui and Mei Yufeng after Jiao Bingzhen
Chinese, 1696
Hand-colored woodcuts in Jiao Bingzhen, Yuzhi gengzhi tu (Beijing, 1696), pl. 2
2650-128
Research Library, The Getty Research Institute