The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300207851
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300207851

 

Record Type: hierarchy name
Measuring Devices (hierarchy name) (Furnishings and Equipment (hierarchy name))

 

Note: The Measuring Devices hierarchy contains terms for instruments or containers designed and often calibrated to measure, for example, extent, quantity, capacity, mass, or position in terms of a standard unit or fixed amount. Terms for devices for indicating or recording the data obtained are also included. Included are terms for instruments for observing and measuring light, heat, the basic universal forces, weather, as well as timekeeping devices and scales. Relation to other hierarchies: Terms for the Components of measuring devices (e.g., "balance springs," "gnomons") are found in the Components hierarchy, with the node having a non-preferred partitive relationship here. Instruments that may be used to measure or record, but whose primary purpose is for drafting (e.g., "beam compasses") or for fabricating (e.g., "dividing engines") are in the Tools and Equipment hierarchy. Ungraduated vessels that may hold liquids or solids (e.g., "pitchers") and thus be used for comparing amounts, but whose primary purpose is to contain and not to measure, are found in the Containers hierarchy.
 
Terms:
Measuring Devices (hierarchy name) (preferred,C,U,English-P,D,U)
Meetinstrumenten (C,U,Dutch-P,D,U,U)
Instruments de mesure (Hierarchy Name) (C,U,French-P,D,U)
artefactos de medición (C,U,Spanish-P,D,U,PN)

Facet/Hierarchy Code:  V.TN

Hierarchical Position:

Hierarchy of Objects Facet
Objects Facet
Hierarchy of Furnishings and Equipment (hierarchy name)
.... Furnishings and Equipment (hierarchy name) (G)
Hierarchy of Measuring Devices (hierarchy name)
........ Measuring Devices (hierarchy name) (G)

Additional Notes:
Dutch ..... De hiërarchie Meetinstrumenten bevat descriptoren voor instrumenten of houders die zijn bedoeld en vaak gekalibreerd zijn voor het meten van bijvoorbeeld omvang, hoeveelheid, capaciteit, massa of positie, op basis van een standaardeenheid of vaste hoeveelheid. Instrumenten die zijn bedoeld voor de weergave of registratie van de verkregen gegevens zijn eveneens opgenomen. Opgenomen zijn descriptoren voor instrumenten bestemd voor de waarneming en meting van licht, warmte, universele basiskrachten en het weer, alsmede tijdregistratie-instrumenten en weegschalen. Relatie met andere hiërarchieën: descriptoren voor de componenten van meetinstrumenten (bijvoorbeeld 'balansveren', 'gnomons') zijn ondergebracht in de hiërarchie Componenten. Instrumenten die kunnen worden gebruikt voor meting of registratie, maar die voornamelijk zijn bedoeld om mee te tekenen (bijvoorbeeld 'stokpassers') of iets te vervaardigen (bijvoorbeeld 'dividing engines') vindt u in de hiërarchie Gereedschap en Uitrusting. Vaten zonder een vaste maat die vloeistoffen of vaste stoffen kunnen bevatten (bijvoorbeeld 'lampetkannen') en waarmee weliswaar hoeveelheden kunnen worden vergeleken maar waarvan de functie als houder belangrijker is dan de maatfunctie, zijn ingedeeld bij de hiërarchie Houders. 
Spanish ..... La jerarquía Artefactos de Medición contiene descriptores para instrumentos o contenedores diseñados y a menudo calibrados para medir, por ejemplo, extensión, cantidad, capacidad, masa o posición en términos de una unidad estándar o cantidad fija. Se enumeran también artefactos para indicar o registrar la información obtenida. Se incluyen descriptores de instrumentos para observar y medir la luz, el calor, las fuerzas básicas universales, y el clima, así como también artefactos y escalas para medir el tiempo. Relación con otras Jerarquías: Descriptores para los componentes de artefactos de medición (e.j. ”resorte para balanzas”, "gnomon”) se encuentran en la jerarquía "Componentes.” Instrumentos que pueden ser usados para medir o registrar, pero cuyo uso principal es para preparar anteproyectos (e.j. "brújula beam”) o para fabricar (e.j. "máquina divisoria”) se encuentran en la jerarquía Herramientas y Equipos. Vasijas sin graduación que pueden contener líquidos o sólidos (e.j. "jarro”) y pueden por lo tanto usarse para comparar cantidades, pero cuyo propósito principal es contener y no medir, se encuentran en la jerarquía " Contenedores.” 

Sources and Contributors:
artefactos de medición............  [CDBP-SNPC Preferred]
.........................................  TAA database (2000-)
Instruments de mesure (Hierarchy Name)............  [CHIN / RCIP Preferred, VP]
.................................................................  CHIN database (1988-)
Measuring Devices (hierarchy name)............  [VP Preferred]
...........................................................  Getty Vocabulary Program rules
 
Subject: .....  [CDBP-SNPC, CHIN / RCIP, RKD, AAT-Ned, VP]
............  CHIN database (1988-)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Legacy AAT data
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust