The GettyResearch Institute
Research Home Tools Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
Art & Architecture Thesaurus Full Record Display
New Search Previous Page Help

Click the icon to view the hierarchy.

Semantic View (JSONRDFN3/TurtleN-Triples)

ID: 300148096
Page Link: http://vocab.getty.edu/page/aat/300148096

 

Record Type: concept
Franciscan (Christian orders, religious orders, ... Organizations (hierarchy name))

 

Note: Broad term for a Roman Catholic religious order comprising several divisions; founded by St. Francis of Assisi (1181-1226). The rule emphasizes the vow of poverty, theology, preaching, and aid to the poor and sick. Different schools of thought among followers developed over the years; St. Bonaventure (1257-1274) founded a moderate interpretation of St. Francis' rule that bridged many of the differences. The independent branches of the order are the First Order of Franciscans: the Observants, the Conventuals, and the Capuchins; the Second Order comprises nuns established by St. Clare under the guidance of St. Francis, known as the Poor Clares; and the Third Order comprising religious and lay men and women, including the Third Order Secular (living in the world without vows) and Third Order Regular (living in religious communities under vow).
 
Terms:
Franciscan (preferred,C,U,English-P,D,U,N)
Franciscans (C,U,English,UF,U,U)
方濟會 (C,U,Chinese (traditional)-P,D,U,U)
方濟各會士 (C,U,Chinese (traditional),UF,U,U)
fāng jì huì (C,U,Chinese (transliterated Hanyu Pinyin)-P,UF,U,U)
fang ji hui (C,U,Chinese (transliterated Pinyin without tones)-P,UF,U,U)
fang chi hui (C,U,Chinese (transliterated Wade-Giles)-P,UF,U,U)
franciscaan (C,U,Dutch-P,D,U,U)
Franciscanos (C,U,Spanish-P,D,U,U)
Franciscana (C,U,Spanish,AD,U,U)

Facet/Hierarchy Code:  B.BM

Hierarchical Position:

Hierarchy of Agents Facet
Agents Facet
Hierarchy of Organizations (hierarchy name)
.... Organizations (hierarchy name) (G)
Hierarchy of organizations (groups)
........ organizations (groups) (G)
Hierarchy of religious organizations
............ religious organizations (G)
Hierarchy of religious orders
................ religious orders (G)
Hierarchy of Christian orders
.................... Christian orders (G)
Hierarchy of Franciscan
........................ Franciscan (G)

Additional Notes:
Chinese (traditional) ..... 羅馬天主教會最大的宗教修會,十三世紀初由阿西西(Assisi)的聖方濟(St. Francis)創立。聖方濟嚴格簡單的戒律強調誓言清貧,但招致極大衝突。聖方濟要求信徒流浪並傳道,且幫助窮困及生病之人。早期街頭傳教者,尤其是此會創立者產生非常驚人的影響,因此方濟會徒在十年內便增加到五千人。聖文德(St. Bonaventure, 1257-74)對聖方濟的戒律提出適度的詮釋,縮短了多年來發展出之不同思想流派間的距離;聖文德也因此有時被稱作此修會的第二創立者。在聖文德領導下,此修會開始普及,並以其神學院著稱。方濟會第一修會分成三個獨立的分支:嚴修派(the Observants)、住院會(the Conventuals),和嘉布遣會(Capuchins),反映出一些早期的思想差異。第二修會是修女會,由聖佳蘭(St. Clare)於聖方濟指導下建立,稱作聖佳蘭會(Poor Clares 或 Order of St. Clare)。第三修會由教會及俗世男女組成,並進一步分成在俗第三會(Third Order Secular,居於俗世,無矢發聖願)及修道第三會(Third Order Regular居於宗教組織內,有矢發聖願)。 
Dutch ..... De grootste religieuze orde binnen de rooms-katholieke kerk, gesticht door St. Franciscus van Assisi in het begin van de 13de eeuw. De strenge en eenvoudige voorschriften van Franciscus leggen de nadruk op de gelofte van armoede, een voorwaarde die tot veel conflicten heeft geleid. St. Franciscus riep zijn volgelingen op rond te trekken en te preken, maar ook om de armen en zieken te helpen. Het effect van de vroege straatpredikers en met name van hun stichter was enorm, zodat er binnen 10 jaar 5000 Franciscanen waren. St. Bonaventura (1257-1274) bedacht een gematigde interpretatie van de regel van St. Franciscus, waardoor de verschillende stromingen die zich door de jaren heen hadden gevormd werden herenigd. Om deze reden wordt hij soms wel de tweede stichter van de orde genoemd. Onder St. Bonaventura breidde de orde zich uit en werd deze bekend om zijn theologische scholen. Enkele van de vroegere stromingen vinden hun weerklank in de drie onafhankelijke takken van de Eerste Orde der Franciscanen: de observanten, de conventuelen en de kapucijnen. De Tweede Orde is de orde van nonnen, gesticht door St. Clara onder leiding van St. Franciscus, bekend als orde van de arme klaren of clarissen. De Derde Orde bestaat uit religieuzen en leken, zowel mannen als vrouwen, en is verder onderverdeeld in de seculiere derde orde (levend in de wereld, zonder gelofte) en de reguliere derde orde (levend in religieuze gemeenschappen, met gelofte). 
Spanish ..... La mayor orden religiosa en la Iglesia Católica Romana fundada por San Francisco de Asis a principios del siglo XIII. La regla clara y estricta de Francisco enfatizó el voto de pobreza, una condición que causaba una gran cantidad de conflictos. San Francisco llamó a sus seguidores a deambular y predicar así como ayudar a los pobres y enfermos. El impacto de sus primeros predicadores callejeros y especialmente de su fundador fue enorme, así fue que dentro de diez años los Franciscanos contaban 5000. Sa 

Sources and Contributors:
方濟會............  [AS-Academia Sinica Preferred]
...........  國家教育研究院-雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網 28 July, 2014 July 17, 2012
...........  大英百科全書線上繁體中文版 July 17, 2012
方濟各會士............  [AS-Academia Sinica]
..............  大英百科全書線上繁體中文版 July 17, 2012
fang chi hui............  [AS-Academia Sinica]
.......................  TELDAP database (2009-)
fang ji hui............  [AS-Academia Sinica]
.......................  TELDAP database (2009-)
fāng jì huì............  [AS-Academia Sinica]
.......................  TELDAP database (2009-)
franciscaan............  [RKD, AAT-Ned Preferred]
.......................  AAT-Ned (1994-)
.......................  Van Dale groot woordenboek (1994)
Franciscan............  [GCI Preferred, VP Preferred]
.......................  AATA database (2002-) 123958 checked 26 January 2012
.......................  Avery Index (1963-) subhead.
.......................  Crim, Abingdon Dictionary of Living Religions (1981) 266
.......................  Encyclopedia Britannica Online (2002-) "Franciscan." Accessed 1/10/01.
.......................  Oxford Dictionary of the Christian Church (1983) 532
Franciscana............  [CDBP-SNPC]
.......................  Nuevo Espasa Ilustrado 2000, Diccionario Enciclopédico (1999)
Franciscanos............  [CDBP-SNPC Preferred]
.......................  TAA database (2000-)
Franciscans............  [VP]
.......................  Encyclopedia Britannica Online (2002-)
 
Subject: .....  [AS-Academia Sinica, CDBP-SNPC, GCI, RKD, AAT-Ned, VP]
............  AATA database (2002-) 123958 checked 26 January 2012
............  CDMARC Subjects: LCSH (1988-) Franciscans; precoor.; ..., Franciscan
............  Crim, Abingdon Dictionary of Living Religions (1981) 266; Franciscans
............  Goring, ed., Larousse Dictionary of Beliefs and Religions (1994) 181; Franciscans
............  Lippy and Williams, Encyclopedia of the American Religious Experience (1988) 169; Franciscans
............  Van Dale groot woordenboek (1994)
 
Note:
English .......... [VP]
.......... Encyclopedia Britannica Online (2002-)
Chinese (traditional) .......... [AS-Academia Sinica]
.......... TELDAP database (2009-)
Dutch .......... [RKD, AAT-Ned]
.......... AAT-Ned (1994-)
.......... Van Dale groot woordenboek (1994)
Spanish .......... [CDBP-SNPC]
.......... TAA database (2000-)

 

New Search

Back to Top

Printer Friendly Version

The J. Paul Getty Trust
The J. Paul Getty Trust