Cover of Mirskontsa (Worldbackwards)

Cover of Mirskontsa / Goncharova

Natalia Goncharova (Russian, 1881–1962)
From Alexei Kruchenykh and Velimir Khlebnikov, Mirskontsa (Worldbackwards)
Moscow, 1912
The Getty Research Institute, 88-B27486