Carl Ferdinand Stelzner

Dates1805 - 1894
RolesDaguerreotypist
NationalityGerman
BornGömnitz, Germany
DiedHamburg, Germany